Aktywnie Zdrowo Naukowo

25

Kwiecień

Start 10:00

Aktywnie, zdrowo, naukowo

Projekt aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

Projekt zakłada organizację zajęć sprzyjających aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, zmianie ich niewłaściwych nawyków żywieniowych, kształtowaniu prawidłowych postaw obywatelskich poprzez edukację z zakresu ekologii i ochrony zasobów środowiskowych. Poprzez jego realizację chcemy udowodnić, że aktywność sportową można skutecznie połączyć z nauką. Projekt skierowany jest do dzieci z klas 2-8 podstawowych oraz młodzieży z klas 1-2 liceum z terenu powiatu poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego.

Szczegóły

To turystyka i rekreacja sportowa, zakładająca organizację spływów kajakowych. W ramach projektu włączone w niego dzieci i młodzież, w zależności od swoich umiejętności będą pływać kajakami 2-osobowymi lub kanu 5-osobowymi, wykorzystując lokalne akweny wodne na rzece Warcie w obrębie województwa wielkopolskiego. Oprócz spływów odbędą się również marsze na orientację do ośrodków szkoleniowych Dziewicza Baza / Łysy Młyn oraz gry i zabawy ruchowe.

Chcemy pokazać dzieciom i młodzieży jak można żyć zdrowo i prawidłowo. Połączenie przyjemnej aktywności fizycznej z warsztatami z zakresu zdrowego odżywiana ma budować ich świadomość, która wpływać będzie na prawidłowy rozwój w dalszym okresie dorastania.

To edukacja, która ma rozwijać i kształtować postawy obywatelskie. Obejmuje ona cykl dodatkowych lekcji z wybranego przedmiotu (matematyka, geografia, historia, biologa czy inne) prowadzonych przez wyspecjalizowanych nauczycieli włączonych w realizację projektu oraz zajęć z ekologii i ochrony środowiska z leśnikiem. Wykorzystanie ścieżek edukacyjnych stworzonych przez nadleśnictwa, naukę poszanowania lasów, zwierzyny i dóbr naturalnych w oparciu o parki narodowe i krajobrazowe ma wykształcać wśród dzieci właściwe postawy obywatelskie.

 • Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego, upowszechnianie turystyki i rekreacji wodnej,
 • Wzrost świadomości dzieci i młodzieży z zakresu zdrowego i prawidłowego odżywiania się, przeciwdziałanie otyłości,
 • Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, grup oraz szkół z terenu miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego,
 • Wzrost wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich przyczyniających się do poszanowania i dbałości o lokalne dobra i zasoby naturalne,
 • Poznanie przez dzieci i młodzież z terenu miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego dóbr i zasobów naturalnych regionu,
 • Aktywizacja nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego, inspiracja do organizowania przez nich dodatkowych inicjatyw i zajęć wpływających na rozwój i integracją dzieci i młodzieży,
 • Aktywizacja największego akwenu wodnego w Wielkopolsce – rzeki Warta,
 • Promocja kajakarstwa i ogłoszenie wstępnych naborów do sekcji sportowych stowarzyszenia, wzrost ilości dzieci i młodzieży trenującej,
 • Wzbogacenie doświadczenia stowarzyszenia oraz jego potencjału społecznego, rozwój umiejętności i doświadczenia animatorów sportowych,

Miasto Poznań oraz powiat poznański, w tym w szczególności szkoły podstawowe oraz gimnazja, akwen rzeki Warta (trasy Poznań-Czerwonak, Poznań-Biedrusko, Rogalinek-Poznań lub Puszczykowo-Poznań), ośrodki szkoleniowe Dziewicza Baza / Łysy Młyn, leśne ścieżki edukacyjne. Trasa uzależniona jest od wieku i doświadczenia grupy. Decyzja o trasie podejmowana jest wspólnie z placówką edukacyjną.

W zajęciach będą mogli uczestniczyć dzieci i młodzież po uzyskaniu zgody szkoły oraz opiekunów prawnych, posiadające dobry stan zdrowia i umiejętność pływania .

Każde zajęcia składać się będą z 4 części:

 • część aktywna: spływ kajakowy lub zajęcia terenowe
 • część edukacyjna: prowadzona przez nauczyciela oddelegowanego przez dyrekcję szkoły
 • część specjalistyczną: zajęcia z ekologii 
 • część rekreacyjną: obiad, ognisko oraz zwiedzanie terenu

Fotorelacja

Partnerzy projektu

Przy realizacji projektu w 2020 roku wspierają nas

Urzad marszałkowski 131
logo_02A
poznan