POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez WSTiRW Warta w Poznaniu. Dane osobowe są przetwarzane przez WSTiRW Warta na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z obowiązywaniem RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest WSTiRW Warta z siedzibą w Poznaniu 60-479, ul. Strzeszyńska 190. Można się z nami skontaktować:

    • listownie: Strzeszyńska 190, 60-479 Poznań,

    • mailowo: wstirw@warta.poznan.pl,

    • telefonicznie: 694 600 644.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych.

WSTiRW Warta zbiera i przetwarza dane osobowe w ramach swojej działalności:

    1. w celu wykonywania umów z klientami oraz podmiotami współpracującymi z WSTiRW Warta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez WSTiRW Warta, m.in. w celu świadczenia usług klientom, w celach marketingu bezpośredniego, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa IT, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    3. w celu realizacji procesów rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

    4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przetwarzania danych.

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Dane będą przetwarzane do chwili upływu terminów przedawnienia związanych z umową, do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów WSTiRW Warta, lub przez czas wymagany przepisami prawa. W zakresie działań marketingowych dane będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu w tym zakresie.

Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Do danych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy (np. kurierzy), obsługę IT, obsługę księgową i podatkową, oraz profesjonalnego niszczenia dokumentacji i innych nośników danych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza obszarem EOG.

Państwa prawa.

Przysługuje Państwu:

    • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

    • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

    • prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy je przetwarzali;

    • prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;

    • prawo do przenoszenia danych;

    • prawo cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);

    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku działań marketingowych lub w szczególnych sytuacjach, jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny;

    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania pod adresem

e-mail: wstirw@warta.poznan.pl Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa praw będziemy uprawnieni do zidentyfikowania Państwa tożsamości.

Pozostałe informacje.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest potrzebne do zawarcia i wykonania umów lub prowadzenia przez WSTiRW Warta działań marketingowych.

Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy profilowania.

Zmiany Polityki Prywatności.

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie https://warta.poznan.pl/polityka-prywatnosci/

Kontakt

ul. Strzeszyńska 190, 60-479 POZNAŃ

Tel: 61 842 23 12
E-mail: wstirw(@)warta.poznan.pl
(usuń nawiasy z (@) po skopiowaniu adresu)

Konta

Konto złotówkowe: PeKaO S.A. II O/Poznań

11 1240 1763 1111 0000 1813 3758

Konto walutowe: PeKaO S.A. II O/Poznań
SWIFT:  PKOPPLPW
56 1240 1763 1978 0010 0160 3250

Dane rejestrowe

NIP:   778 13 91 297
Regon:  634195719
KRS:   0000055936